การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

 
          คณะผู้บริหารให้ความสำคัญกับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประเภท สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลแพรกษาได้รับความสะดวกสบายพร้อมทั้งแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยมีแนวทางในการ
ดำเนินการ ดังนี้
          1. ดำเนินการสร้างระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็น อาทิเช่น ถนน ทางเท้า คูระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ในส่วนที่ยังขาดอยู่ให้ครบถ้วนตามกำลังงบประมาณที่มีอยู่ และลำดับความสำคัญให้เป็นไปตามความต้องการของพี่น้องประชาชน
 
          2. ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปการ ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ใช้การได้ดีมีประสิทธิภาพ เพื่อสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มที่
 
          3. ดำเนินการปรับปรุงและขยายเขตระบบไฟฟ้า แสงสว่างให้ทั่วถึงเพียงพอกับความต้องการของประชาชน
 
          4. ดำเนินการปรับปรุงระบบจราจร เครื่องหมายจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ถนน และเป็นการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน